Προμηθευτές

Search

Το πέρασμα του ενδεκασύλλαβου από την Κρήτη (τέλη 16ου - μέσα 17ου αιώνα)

Ναταλία Δεληγιαννάκη

Περισσότερες πληροφορίες


3,00 € με ΦΠΑ

Online only

Οι ενδεκασύλλαβοι της Κρητικής Λογοτεχνίας δεν είναι πολλοί: ολόκληρη η Βοσκοπούλα, τα χορικά της Ερωφίλης, ο Πρόλογος και τα χορικά του Ροδολίνου, και ο (Μ)πιστικός βοσκός, που, όπως και το πρωτότυπο του Guarini (και δύο από τα χορικά του Ροδολίνου), εναλλάσσει τους ενδεκασύλλαβους με επτασύλλαβους. Οι ενδεκασύλλαβοι αυτοί εξετάζονται εδώ σε ένα πρώτο, βασικό επίπεδο της μετρικής τους, εκείνο του τρόπου κατανομής των τόνων και της πυκνότητάς τους ανά στίχο. Επιβεβαιώνεται και πάλι η ιδιαιτερότητα του ελληνικού ενδεκασύλλαβου, δηλαδή ο σχεδόν υποχρεωτικός τονισμός της έκτης συλλαβής, και αναδεικνύεται η μετρική συνάφεια του στίχου στα κρητικά έργα ― το τελευταίο βάσει συγκρίσεων με τον συγγενικό αλλά αποκλίνοντα ενδεκασύλλαβο αφενός των προγενέστερων κυπριακών ερωτικών ποιημάτων και αφετέρου των χορικών της μεταγενέστερης επτανησιακής εκδοχής του Pastor fido του Guarini.